Obowiązek informacyjny
Polityka prywatności strony www.trenujzemna.pl
Wersja: 1.0
Data utworzenia: 28.06.2021Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), pragniemy przekazać Państwu następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma K&K Napierała Karolina Napierała z siedzibą w Warszawie(04 - 041) ul. Międzyborska 8B lok. 33, tel. 603 190 005 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • Poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.trenujzemna.pl – w celu udzielenia skutecznej odpowiedzi na zapytania złożone poprzez ten formularz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy);
  • Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z naszych usług,Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu potrzebnym do prawidłowego zawarcia i realizacji łączącej nas umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
  • Po zrealizowaniu naszych usług wystawimy Państwu rachunek/fakturę – w tym celu zbierzemy od Państwa dane niezbędne do prawidłowego wystawienia tych dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • Na naszej stronie internetowej www.trenujzemna.pl w zakładce „rekomendacje” macie Państwo możliwość dodania opinii o świadczonych przez nas usługach. Można to zrobić bez podawania danych, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację osoby wyrażającej opinię (np. posługując się samym imieniem lub nazwą instytucji, którą Państwo reprezentujecie). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na podanie większej ilości danych będą one przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 pkt f RODO(w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest zamieszczenie referencji na stronie internetowej www.trenujzemna.pl ).
 3. Odbiorcy danych osobowych:
  • Państwa zapytania i opinie przekazywane za pośrednictwem strony www.trenujzemna.pl są udostępniane firmom świadczącym usługi informatyczne (usługi hostingowe, wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia strony), z których korzystamyaby nasza strona działała sprawnie i prawidłowo;
  • Państwa opinie przekazywane za pośrednictwem strony www.trenujzemna.pl w zakładce „rekomendacje” są również widoczne dla wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetową;
  • Zapytania przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są zamieszczane na stronie internetowej i nie będą widoczne dla osób odwiedzających stronę;
  • Państwa dane zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację naszych usług nie są udostępniane innym podmiotom;
  • Państwa dane zamieszczone na wystawionym rachunku/fakturze są udostępniane do biura rachunkowego, z którym współpracujemy;
  • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.trenujzemna.pl będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub skutecznego rozwiązania sprawy będącej przedmiotem zapytania;
  • Dane zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa;
  • Dane zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
  • Dane zawarte w opinii przekazanej na stronie www.trenujzemna.pl w zakładce „sprawdź nasze referencje”mogą być przechowywane do momentu zaprzestania wykonywania działalności przez Administratora danych.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
  • usunięcia danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych osobowych - zgodnie z art. 20 RODO;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zgodnie z art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2).
 6. Dobrowolność/wymóg przekazania danych:
  • Korzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.trenujzemna.pl jest dobrowolne jednak brak podania danych niezbędnych do skutecznego przesłania formularza będzie skutkował brakiem możliwości odpowiedzi ze strony Administratora;
  • Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie ich trwania będziemy prosić o podanie informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia zajęć - podanie tych danych jest warunkiem niezbędnym, abyśmy mogli poprawnie realizować nasze usługi;
  • odanie danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia rachunku/faktury jest wymogiem wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;
  • Podanie danych zawartych w opinii przesłanej za pośrednictwem strony www.trenujzemna.pl w zakładce „rekomendacje” jest dobrowolne.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie:

  Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.